Statut

STATUT STOWARZYSZENIA EDUKACJI I ROZWOJU AMICUS
(wersja obowiązująca od dnia 26 września 2020 r.)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Amicus.
§ 2.
Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 3.
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 4.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kruszwica.
§ 5.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicy w zakresie współpracy z instytucjami tam działającymi.
§ 6.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.
§ 7
Stowarzyszenie jest organizacją apolityczną.
§ 8
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 9.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania, oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 10.

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, z której dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 11
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. edukacja i pobudzanie aktywności obywatelskiej, społecznej, gospodarczej, kulturalnej, fizycznej, prozdrowotnej dzieci, młodzieży, w tym studentów, dorosłych oraz seniorów; 2. promowanie przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej; 3. prowadzenie działań wspomagających rozwój demokracji; 4. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 5. działalność na rzecz integracji europejskiej; 6. organizowanie i prowadzenie w różnych formach edukacji pozaszkolnej oraz kształcenia ustawicznego; 7. promocja i organizacja wolontariatu; 8. prowadzenie edukacji przedszkolnej; 9. realizowanie zadań edukacyjnych zleconych przez inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze;
 2. prowadzenie doradztwa prawno-ekonomicznego; 11. poradnictwo psychologiczne i rodzinne; 12. animowanie współpracy z administracją i samorządem, biznesem, organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą”.

§ 12
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. udzielanie wsparcia informacyjnego, szkoleniowego, konsultacyjnego, technicznego; 2. współpracę z innymi organizacjami, placówkami, instytucjami działającymi na rzecz dobra publicznego; 3. zbieranie, udostępnianie i rozpowszechnienie informacji zgodnych z celami Stowarzyszenia; 4. organizację spotkań liderów i członków organizacji pozarządowych, młodzieżowych, seniorskich w celu budowy lepszej i głębszej współpracy oraz współpracy z sektorami samorządowym i biznesu; 5. przygotowanie analiz i prowadzenie monitoringu potrzeb oraz sytuacji środowiska dzieci, młodzieży, w tym studentów, dorosłych, seniorów i organizacji pozarządowych; 6. organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, festiwali, wystaw, konferencji, prelekcji, konsultacji społecznych, spotkań focusowych, debat oksfordzkich, staży krajowych i zagranicznych; 7. prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej; 8. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej; 9. współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi, naukowymi, biznesowymi, organizacjami społecznymi; 10. współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi, młodzieżowymi i seniorskimi w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej oraz organizacjami z innych krajów; 11. budowanie koalicji i partnerstw; 12. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i ekologicznych; 13. wspieranie osób uzdolnionych, prowadzących działalność społeczną, pozarządową; 14. przeprowadzanie konkursów grantowych; 15. współpracę międzynarodową na rzecz rozwoju demokracji, rynku, edukacji, nauki, kultury, turystyki, wymiany informacji, ochrony środowiska i zdrowia, pomocy społecznej i humanitarnej; 16. programy stypendialne i szkoleniowe dla młodzieży szkolnej i akademickiej, wolontariuszy oraz specjalistów różnych dziedzin; 17. prowadzenie punktów informacji, wymiany doświadczeń, poradnictwa i wsparcia; 18. prowadzenie portali społecznościowych i stron internetowych; 19. wspieranie edukacji rówieśniczej i edukacji pozaformalnej w pracy z dziećmi, młodzieżą, w tym studentami, dorosłymi i seniorami; 20. ułatwianie kontaktów i współpracy ze środowiskami działającymi na polu nauki, gospodarki i kultury w kraju i za granicą.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 13.
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych;
b) wspierających;
c) honorowych.
§ 14.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
  § 15.
 3. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 4. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. Osoby małoletnie ubiegające się o przyjęcie do Stowarzyszenia winny przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu Zarządu od daty złożenia pisemnej deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 16.
Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia.
 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu.
 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia.
 4. Korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.
 5. Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 6. Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków, w tym również członków władz organizacji.
  § 17.
  Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
 7. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 8. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 9. Regularne opłacanie składek członkowskich.
 10. Dbanie o mienie Stowarzyszenia.
  § 18.
 11. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 12. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań.
 13. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.
  § 19.
 14. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 15. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
 16. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.
  § 20.
 17. Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi;
  b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną;
  c) uchwały Zarządu o wykreśleniu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dwóch lat.
  d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutów, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
 18. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 21.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna.
§ 22.

 1. Wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem pkt 2.
 2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne zebranie w drugim terminie, 15 minut później. W takim przypadku uchwały zapadają bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.
 3. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba osób dokooptowanych nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje we władzach Stowarzyszenia społecznie i nie pobierają za to wynagrodzenia.
  Walne Zebranie
  § 23.
 5. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 6. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 7. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze, i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie za pomocą poczty elektronicznej, sms-ów lub rozmów telefonicznych – forma uzależniona od indywidualnego wyboru członka.
 8. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  a) z własnej inicjatywy;
  b) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  c) na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 10. Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwołane w terminie do 1 miesiąca od daty zgłoszenia lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 11. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 22 pkt 2.
 12. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący wybierany każdorazowo w głosowaniu jawnym zwykłą większością obecnych członków Stowarzyszenia.
 13. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.
  § 24.
  Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
 14. Uchwalanie głównych kierunków i programu działania Stowarzyszenia.
 15. Uchwalanie statutu i jego zmian.
 16. Zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 17. Wybór Prezesa Zarządu i członka lub dwóch członków Zarządu oraz dwóch lub trzech członków Komisji Rewizyjnej.
 18. Decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 19. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 20. Nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
 21. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 22. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
 23. Podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji.
 24. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 25. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 26. Uchwalanie preliminarza budżetowego.
 27. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 25.

 1. Zarząd składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa i jednego członka bądź dwóch członków Zarządu.
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum), z zastrzeżeniem § 22 pkt 2. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
 6. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składa Prezes (jednoosobowo) lub członek Zarządu (jednoosobowo).
  § 26.
  Do kompetencji Zarządu należy:
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania.
 9. Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi.
 10. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych.
 11. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 12. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań.
 13. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających.
 14. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 15. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
 16. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.
 17. W szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
 18. Delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia na imprezy krajowe i zagraniczne.
 19. Zawieranie porozumień o współpracy z organami administracyjnymi i władzami innych organizacji.
 20. Zgłaszanie wniosków Walnemu Zebraniu o nadanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia.
  § 27.
  Zarząd działa na podstawie własnego regulaminu.
  § 28.
  Po upływie kadencji Zarząd pełni obowiązki do dnia wyboru nowego Zarządu.
  § 29.
  Stowarzyszenie, na wniosek Zarządu, po wcześniejszej akceptacji większości członków Stowarzyszenia, może powoływać Radę Naukową. Jej członkowie zwolnieni są z opłaty składek członkowskich. Do zadań Rady Naukowej Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Amicus należy:
  a) opiniowanie inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenie;
  b) opiniowanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej i rozwojowej Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Amicus.

Komisja Rewizyjna
§ 30.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, które wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu komisji.
 4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
  § 31.
  Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 5. Kontrolowanie co najmniej raz w roku całości działalności Stowarzyszenia.
 6. Występowanie do Walnego Zebrania i Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień.
 7. Prawo zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 8. Zwołanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
 9. Składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu.
 10. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.
  § 32.
  Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
  § 33.
 11. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 12. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 13. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
 14. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia
§ 34.

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  a) składki członkowskie;
  b) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług;
  c) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności osób prywatnych, zbiórki publiczne;
  d) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;
  c) wpływy z działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia, dochody z działalności gospodarczej, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 1 kwartału każdego roku.
 3. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Walne Zebranie w ciągu 1 miesiąca od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić biuro.
  § 35.
 6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielenia pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia, za wyjątkiem spraw określonych w ust. 2, uprawniony jest Prezes (jednoosobowo) i każdy z członków Zarządu (jednoosobowo).
 7. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale Komisji Rewizyjnej.
  § 36.
  Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiągniętych dochodów na cele statutowe.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 38.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowalnej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowalnej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.
 3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundację i stowarzyszenie mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Amicus, nienastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
  § 39.
  W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy ustawy, o której mowa w § 1.